Koittankosken Metsästysseura

 

 

Etusivu

Ajankohtaista

Seura

Historia

Hirvisuuli

Metsästys

Hirvenmetsästys

Riistanhoito

Kilpailutoiminta

Säännöt

Tilastot

Linkit

Galleria

Palaute

 

KOITTANKOSKEN METSÄSTYSSEURAN SÄÄNNÖT

Sääntöjen päivitykset on vahvistettu KOME:n kesäkokouksessa 14.8.2016


Yhdistyksen nimi: - Koittankosken Metsästysseura ry
- Kotipaikka; Koittankoski
- Kunta; Merikarvia
- Yhdistys on perustettu 13.4.1958
- Seura on Suomen metsästäjäliiton Satakunnan piiri ry:n sekä Metsästäjäin keskusjärjestön jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.


Seuran tarkoitus: Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1. järkiperäistä metsästystä

2. Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa

3. Metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa


3§ Seuran toimintamuodot:

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

4. Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita

5. Suorittamalla riistanhoitotyötä

6. Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä

7. Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta

8. Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista

9. Kouluttamalla jäseniään

10. Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa

11. Edistämällä metsästyskoiratoimintaa


4§ Seuran jäsenet

Seuran jäsenet valitaan vuosikokouksessa vaalilla. 2/3 osa äänistä riittää valintaan. Liittymismaksu uudella jäsenellä on 150 € jos hän on paikkakuntalainen tai paikkakunnalta lähtöisin tai on seuran jäsenen puoliso tai lapsi tai omistaa seuralle vuokrattua maata vähintään 10ha. Ulkopaikkakuntalaisen liittymismaksu on 700 €.
Kaksi ensimmäistä vuotta valittu jäsen on ns. koejäsenenä, jona aikana hänet voidaan erottaa, mikäli siihen syntyy aihetta. Jos jäsen tänä aikana erotetaan, niin hänen liittymismaksunsa palautetaan.

Hirvijahtiin lihaosuudella uusi jäsen pääsee kahden vuoden kuluttua ja maksettuaan
suulimaksun 350 €. Seuran kunniajäsenet valitsee vuosikokous hallituksen ehdotuksesta. Kunniajäsenyys vaatii erityisiä ansioita seuran eteen tehdyssä työssä. Hallitus valitsee kilpailujäsenet, joilla ei ole äänioikeutta. Kilpailujäsenen jäsenmaksu on 12,5 €Jäsenmaksu 40 € on maksettava eräpäivään mennessä.

Seuran jäsen voi tuoda vieraakseen metsästäjän ja päiväkohtainen vierasmaksu on 10 €. Koko kauden kattava vierasmaksu on 50€. Päiväkohtaisella vierasmaksulla vieras metsästää isännän kiintiöstä, mutta kausikohtaisella maksulla vieraalla on oma kiintiö. Vieraan on kuljettava metsällä aina seuran jäsenen mukana, joka myös vastaa vieraan tekemisistä. Pienpetopyynnistä ei tarvitse maksaa vierasmaksua. Myöskään porukkajahtiin osallistuvalta koiranohjaajalta ei peritä vierasmaksua. Hirvieläinjahdin vierasmaksuista päätetään vuosittain kesäkokouksessa.


5§ Seurasta eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla
siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Mikäli jäsenmaksu on maksamatta kahden vuoden ajalta
todetaan jäsen eronneeksi. Jos haluaa jäseneksi uudelleen, niin käsitellään
uutena jäsenenä. Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata
metsästyssääntöjä. Ennen erottamista on kuitenkin kuultava asianomaista.


6§ Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, talvikokous tammikuussa
ja kesäkokous heinä- elokuussa jahtisuulilla. Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään 1/10 osa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden
kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa. Ilmoitukset seuran internetsivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.


7§ Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.


8§ Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi on yksi kalenterivuosi.


9§ Seuran hallitus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta
huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu viisi vakinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 2 muuta jäsentä on paikalla. Äänten sattuessa tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan.


10§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.


11§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
- Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

- Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

- Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

- Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat,
valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä

- Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

- Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista

- Nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin kokouksiin,
ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt

- Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

- Pitää seuran jäsenluetteloa

- Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta

- Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

- Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet (talvikokous)

- Valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt

- Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä, sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista

- Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

- Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii


12§ Seuran yleiset metsästyssäännöt

Seuran yleiset metsästyssäännöt päätetään kesäkokouksessa ja hirvieläinten metsästyssäännöt hirvikokouksessa.


13§ Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Sivua päivitetty viimeksi 14.8.2016 © Aki Palomäki & Joni Saunaluoma 2006